• Obchodní podmínky

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro objednání zboží v internetovém obchodě www.%storeName, provozovaném společností PEDDY Group s.r.o. se sídlem Litvínov - Chudeřín, Podkrušnohorská 240, PSČ 436 03, IČ: 28683927, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26777 (dále jen „provozovatel“).

1.2. Všeobecné obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti provozovatele PEDDY Group s.r.o. (dále jen „provozovatel“) a kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to podnikatel nebo spotřebitel (dále společně též zákazník“).
Kontaktní adresa a centrální provozovna se nachází na adrese Podkrušnohorská 240, 436 03 LITVÍNOV 3.

1.3. Osobou odpovědnou za provoz internetového obchodu je Jan Fenin.

1.4. Provozovatele je možné kontaktovat e-mailem: info@peddy.cz, na který bude odpovězeno nejpozději do 2 pracovních dnů, následujících po doručení e-mailové zprávy.

1.5. Telefonicky na tel. č.: 476 111 101, a to v pracovní dny od 7:00 do 16:00.
Právní vztah založený kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu
www.%storeName mezi společností PEDDY Group s.r.o. a zákazníkem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup v tomto internetovém obchodě a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.6. Je-li zákazník spotřebitelem, použijí se na právní vztah založený kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu www.%storeName také ustanovení §§ 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek II.

CENY A ZBOŽÍ

2.1. Provozovatel internetového obchodu www.%storeName (dále jen "provozovatel") je plátcem DPH.

2.2. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.%storeName (dále jen "prodejna nebo eshop") jsou uváděny včetně DPH.

2.3. Na našich stránkách si můžete přepínat mezi měnami CZ a EU. Přepočet měny je odvíjen od aktuálního kurzu daného měsíce.

2.4. Provozovatel a zákazník se mohou dohodnout na poskytnutí zálohy kupujícím prodávajícímu ve sjednané výši.

2.5. V případě, že z jakéhokoli důvodu nedojde k dodání zboží, na něž byla záloha poskytnuta, zavazuje se provozovatel zálohu kupujícímu vrátit do 14ti dnů ode dne odstoupení smluvní strany od kupní smlouvy.

2.6. Proti nároku kupujícího na vrácení zálohy je provozovatel oprávněn započíst své nároky vyplývající z kupní smlouvy za kupujícím, a to zejména nárok na odstupné, nárok na zaplacení smluvní pokuty, náhradu škody a úroky z prodlení.

Článek III.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

3.1. Kupujícímu bude zboží dodáno za cenu platnou v době objednání.

3.2. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.).

3.3. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

3.4. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

3.5. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, provozovatel kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Cenu zboží je provozovatel oprávněn před akceptací nabídky spotřebitelem měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, nabídku neakceptuje a tato není realizována.

3.6. Akční ceny jednotlivých produktů jsou platné do uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. Jakmile je takové zboží vyprodané, provozovatel o situaci zákazníka vyrozumí. Se zákazníkem je pak domluvena alternativní náhrada nebo je zakázka stornována. Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup v tomto internetovém obchodě.

3.7. Pokud zákazník odmítne převzít již zaslané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu náklady přepravy a dodání zboží.

3.8. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému eshopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku.

3.9. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému eshopu.

3.10. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nebude doručena kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu kontaktujte provozovatele.

3.11. Provozovatel si vyhrazuje právo na případné odmítnutí objednávky a to do 3 pracovních dnů od jejího obdržení.

3.12. V případě požadavku na zaslání zálohové faktury, je třeba se obrátit na fakturační oddělení prostřednictvím emailu administrativa@peddy.cz.

3.13. Věnujte zvýšenou pozornost vyplňování údajů v objednávce, abyste předešli chybám při fakturaci.

3.14. Případné pozdější opravy již vystavené faktury jsou možné (nikoli nárokové), maximálně však do 10. dne následujícího měsíce ode dne vystavení faktury a to po předešlé konzultaci s účetním oddělením.

3.15. V případě nejasností má prodávající, resp. jeho zástupce či jeho zaměstnanec, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Článek IV.

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

4.1. Provozovatel poskytuje na předmět koupě kupujícímu, který je spotřebitelem, záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Poskytuje-li výrobce zboží záruku delší než 24 měsíců, platí záruční doba stanovená výrobcem, pokud je jako záruční doba uvedena prodávajícím na internetových stránkách www.%storeName.

4.2. Není-li kupující spotřebitelem, poskytuje provozovatel záruku na předmět koupě, pouze v případech a v rozsahu záruky poskytnuté na předmět koupě výrobcem.

4.3. Zárukou za jakost se provozovatel zavazuje, že věc bude po dobu záruky (záruční lhůty) způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

4.4. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

4.5. Provozovatel neodpovídá za závady a poškození předmětu koupě způsobené vnější událostí, neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby nebo užitím nebo údržbou předmětu koupě v rozporu s návodem na použití nebo návodem pro údržbu. Provozovatel také neodpovídá za opotřebení předmětu koupě způsobené obvyklým používáním.

4.6. Provozovatel neodpovídá za vadu/vady

a. předmětu koupě prodávaného za nižší cenu, pokud byla nižší cena sjednána pro tuto vadu/vady,

b. spočívající v opotřebení předmětu koupě způsobené jejím obvyklým užíváním,

c. odpovídající míře používání nebo opotřebení u použitého předmětu koupě, kterou předmět koupě měl při převzetí kupujícím, nebo

d. vyplývá-li to z povahy předmětu koupě.

4.7. Při podání reklamace doporučujme předložit daňový doklad k prokázání nákupu reklamovaného zboží.

4.8. Lhůta vrácení peněz při reklamaci činí 14 dnů ode dne vystavení dobropisu. Pokud zákazník zruší objednávku, která byla zaplacena předem na účet, lhůta vrácení peněz činí 14 dnů.

4.9. Jako záruční list slouží nákupní doklad. V případě reklamace nás kontaktujte prostřednictvím emailu reklamace@peddy.cz, případně volejte na 773 515 447. Reklamované zboží nám zasílejte na adresu Podkrušnohorská 240, Litvínov, 43603.

4.10. Reklamační list si můžete stáhnout zde Reklamační list

Kompletní reklamační řád je ke stažení zde Reklamační řád

4.11. Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Ve svém vlastním zájmu by měl překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky sepsat s řidičem protokol o porušenosti balíku. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele eshopu.

4.12. Záruka v trvání 3 roků na elektrické nářadí DEWALT pro Evropu

Záruka na elektrické nářadí DEWALT může být od data jeho zakoupení prodloužena na 3 roky v souladu s následujícími podmínkami:
A. Registrace
Výrobek je zaregistrován původním uživatelem výrobku DEWALT do 4 týdnů po jeho zakoupení na adrese www.DEWALT.cz/3. (Jsou vyžadovány kontaktní údaje uživatele výrobku DEWALT, katalogové číslo nářadí, výrobní číslo a datový kód.)
Sady skládající se z řady nářadí jsou z registrace vyloučeny, jednotlivé nářadí ze sad musí být registrováno samostatně.
B. Základní podmínky

b.1 Záruka v trvání 3 roků na elektrická nářadí DEWALT pro Evropu je k dispozici původním uživatelům výrobků DEWALT,
které byly zakoupeny u autorizovaných prodejců DEWALT v Evropě pro použití v jejich řemeslnické nebo profesní činnosti.
Tato záruka na elektrická nářadí DEWALT pro Evropu není k dispozici osobám, které zakupují výrobky DEWALT pro účely dalšího prodeje nebo pronájmu.
b.2 Tato záruka není převoditelná. Je k dispozici pouze původním uživatelům výrobků DEWALT, kteří zakoupili a zaregistrovali tento výrobek podle výše uvedených pokynů.
b.3 Mimo záruční podmínky, které jsou popisovány v tomto dokumentu, platí také záruční podmínky uvedené v záruce na elektrická nářadí DEWALT pro Evropu.
b.4 Oprava nebo výměna výrobku provedená v rámci této záruky neprodlužuje nebo neobnovuje dobu trvání této záruky.
Záruka v trvání 3 roků je zahájena datem zakoupení výrobku a je ukončena po uplynutí 36 měsíců.
b.5 Provedením registrace výrobku DEWALT v rámci záruky v trvání 3 roků na elektrické nářadí DEWALT pro Evropu,
uživatel přijímá výše uvedené podmínky a také to, že se na tento výrobek nevztahuje záruka DEWALT 30-1-1
(vrácení do 30 dnů bez rizika/1 rok kompletní záruka/1 rok servis zdarma) od 1. 1. 2016.
C. Výrobky vyloučené ze záruky v trvání 3 roků na elektrické nářadí DEWALT pro Evropu.
Kromě výrobků vyloučených ze záruky na elektrická nářadí DEWALT pro Evropu uvedených v části 3,
jsou z této záruky vyloučeny také následující výrobky značky DEWALT.
Montážní upevňovací nářadí, například vzduchové nastřelovací pistole, rázová nářadí používající prachové náplně.
Baterie a nabíječky. Zrekonstruované nebo repasované výrobky označené doplňkovou značkou:
„Zrekonstruováno ve výrobním závodě“ nebo značkou „Q“. Kompresory a generátory.
D. Vytvoření reklamace v rámci záruky
d.1 Chcete-li vytvořit záruční reklamaci, kontaktujte vašeho prodejce nebo najděte adresu nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT na adrese www.2helpU.com.
d.2 Nářadí DEWALT musí být předáno prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu DEWALT kompletní se všemi díly,
s originálním dokladem o zakoupení a s platným certifikátem DEWALT na záruku v trvání 3 let.
d.3 Společnost DEWALT si vyhrazuje právo zamítnout jakoukoli reklamaci v rámci této záruky, která podle názoru technika autorizovaného servisu není způsobena vadou materiálu nebo výrobní vadou nebo která není v souladu s uvedenými záručními podmínkami pro elektrické nářadí DEWALT pro Evropu.
E. Změny záručních podmínek
e.1 Společnost DEWALT si vyhrazuje právo přezkoumat a změnit svou záruční politiku, lhůty a způsobilost výrobku
bez předchozího upozornění tak, jak bude považovat za vhodné.
e.2 Aktuálně platné záruční podmínky týkající se elektrického nářadí DEWALT pro Evropu jsou k dispozici na www.2helpU.com.

4.13. Prohlašujeme, že výrobky na prodejně splňují požadavky příslušných harmonizovaných norem ČSN/EN a případně i dalších normativních předpisů

4.14. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

4.15. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek V.

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY - SPOTŘEBITEL

5.1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14ti dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

5.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat provozovatele formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však jeho povinností.

5.3. Spotřebitel je oprávněn rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na internetových stránkách provozovatele www.%storeName nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení. Vzorový formulář si můžete stáhnout zde. Využije-li spotřebitel této možnosti, obratem mu provozovatel zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

5.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.5. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, provozovatel vrátí platbu do 14ti dnů ode dne obdržení vráceného zboží nebo odeslání zboží zpět spotřebitelem, pokud spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

5.6. Provozovatel vrátí za podmínek dle čl. 5.5 všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízeného prodávajícím).

5.7. Pro vrácení plateb použije provozovatel stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

5.8. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle spotřebitel zpět nebo je předá na adrese Podkrušnohorská 240, 436 03 LITVÍNOV 3. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14ti dnů.

5.9. Pokud zboží nemůže být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží.

5.10. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.11. Práva dle čl. V. má kupující pouze v případě, že je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tato práva nemají kupující, kteří jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.
 

Článek VI.

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY - PODNIKATEL

6.1. Kupující, který není spotřebitelem, ale podnikatelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14ti dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující – podnikatel nebo kupujícím – podnikatelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

6.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující – podnikatel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat provozovatele formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

6.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.4. Pokud kupující – podnikatel odstoupí od kupní smlouvy, provozovatel vrátí platbu do 14ti dnů ode dne obdržení vráceného zboží kupujícím – podnikatelem.

6.5. Provozovatel vrátí za podmínek dle čl. 6.4 platbu, kterou od kupujícího – podnikatele obdržel, poníženou o 15%, s čímž kupující – podnikatel výslovně souhlasí (jedná se o poplatek za možnost kupujícího – podnikatele odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží (tzv. stornopoplatek).

6.6. Pro vrácení platby (ponížené o částku dle čl. 6.5.) použije provozovatel stejný platební prostředek, který použil kupující – podnikatel pro provedení počáteční transakce, pokud kupující – podnikatel výslovně neurčí jinak.

6.7. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle kupující – podnikatel zpět nebo je předá na adrese Podkrušnohorská 240, 436 03 LITVÍNOV 3. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující – podnikatel odešle zboží zpět před uplynutím 14ti dnů.

6.8. Pokud zboží nemůže být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese kupující – podnikatel přímé náklady spojené s vrácením zboží.

6.9. Kupující – podnikatel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6.10. Práva dle čl. VI. má kupující – podnikatel pouze v případě, že není spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek VII.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Informace o zákaznících jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

7.2. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm.b) a v § 5 odst. 6 zákona.

7.3. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli eshopu.

7.4. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze.

Článek VIII.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

8.1. Veškeré informace publikované na eshopu www.%storeName, jsou chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na eshopu uvedeny, mohou být chráněny právem na ochranu duševního vlastnictví.

8.2. Jakákoli část eshopu www.%storeName nesmí být zkopírována elektronickou či mechanickou cestou a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. Výjimku tvoří soubory a texty určené pro tisk.

Článek IX.

ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE ZA VADY A REKLAMACE

Podmínky odpovědnosti provozovatele za vady zboží / předmětu koupě se řídí Reklamačním řádem PEDDY Group, s.r.o. umístěným na internetových stránkách provozovatele www.%storeName.

Článek X.

UPOZORNĚNÍ

10.1. Provozovatel eshopu si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit či upravit (obrázky, parametry, texty, ceny apod.). Obrázky jsou převzaty od výrobce a mají pouze informativní charakter, provozovatel neručí za jejich správnost.

10.2. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Přes veškerou snahu zajistit co nejpřesnější a nejaktuálnější popis a technické parametry produktů nemůžeme garantovat, že uváděná data a údaje odpovídají skutečnosti. Všichni výrobci si vyhrazují právo na změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění, potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu, neváhejte nás kontaktovat. Pozdější reklamace parametrů a vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany a nemůže být akceptována.

10.3. Provozovatel eshopu si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v objednávce, v případě zřejmé chyby či překlepu v ceně. V takovém případě je o tom zákazník informován a jestliže s návrhem nesouhlasí, zakázka bude stornována.

10.4. Zároveň provozovatel neručí za technické specifikace a popisy zboží, které mohou být přebírány od dodavatelů, výrobců a mohou obsahovat odchylky.

10.5. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

10.6. Pokud si nebudete přát, aby vám byly informace zasílány, odpovězte na e-mail a v předmětu zprávy uveďte "NEZASÍLAT".

10.7. Pokud odběratel nepřevezme objednané zboží, je povinen uhradit dopravné.

10.8. Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 25. 5. 2020.

10.9. Bonusy v podobě bankovek lze uplatnit formou slevy, tj. zákazníkovi je uvedený bonus odečten na faktuře, bankovky v žádném případě neodesíláme poštou, ani jiným způsobem.

10.10. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele, v den uzavření kupní smlouvy.